TERMAT DHE KUSHTET E FAQES SE INTERNETIT

Përdoruesit e faqes aktuale të internetit janë të këshilluar që të lexojnë me kujdes termat dhe kushtet këtu para se të vazhdojnë. Në rast se përdoruesi ka ndonjë kundërshtim ndaj ndonjë prej këtyre Termave dhe Kushteve të faqes së internetit, përdoruesi nuk duhet të vazhdojë me përdorimin e kësaj faqeje interneti.

Vetëm të rriturit kanë të drejtë të aksesojnë këtë faqe interneti dmth njerëzit mbi 18 vjeç. Personat ne moshe te vogël duhet te jene te shoqëruar nga printer ose persona me te rritur.
Ne i drejtojmë vëmendjen e përdoruesve në vijim: (a) Postimi i përmbajtjes së internetit në lidhje me produktet e faqes nuk përbën nxitje, këshillim ose nxitje të ndonjë veprimi që lidhet me një rezultat financiar, propozim për çfarëdo lloj marrëveshje ose (b) materiali informativ që është i disponueshëm në këtë faqe interneti nuk është domosdoshmërish i saktë apo i përditësuar, ndërsa është e mundur që ai të mos jetë plotësisht i azhornuar deri në momentin e aksesimit ose të ketë qenë subjekt i ndryshimeve apo shtimit nga palët e treta pa dijeninë apo miratimin paraprak të faqes (c) përdoruesit këshillohen dhe inkurajohen të konfirmojnë saktësinë, plotësinë dhe statusin e përditësuar të çdo informacioni që është dhënë nëpërmjet kësaj faqeje interneti.

Kjo faqe lejon përdorimin e saj nga palët e treta duke cituar emrin. Përdoruesi është i detyruar të veprojë në përputhje me ligjin, praktikën e drejtë dhe kushtet e përdorimit këtu dhe të mos vazhdojë me veprime apo lëshime që mund të shkaktojnë dëme ose mosfunksionim të faqes ose të ndryshojnë përmbajtjen e saj. Veprimet që vijnë në konflikt me ato të mësipërme konsiderohen indikative, por pa u kufizuar në to, në vijim:
– shkeljen e çdo të drejte që lidhet me pronën intelektuale të faqes ose të palëve të treta

-pengimi i funksionimit ose qasja e vizitorëve në faqen e internetit të faqes

-shkaku i dëmtimit të ndonjë pale të tretë

– instalimin, publikimin, promovimin ose transferimin e viruseve ose programeve me qëllim të keq në ose nëpërmjet faqes së internetit aktuale

5. Faqja nuk garanton mjeshtërinë, disponueshmërinë ose sigurinë e internetit, përdorimin e saj ose qasjen në të. Përdoruesit këshillohen dhe pritet që, me përgjegjësinë e tyre, të marrin të gjitha masat e nevojshme të sigurisë për sigurinë dhe integritetin e sistemit.

6. Përmbajtja e internetit është e mbrojtur nga të drejtat e pronësisë intelektuale të faqes ose të palëve të treta (përkatësisht: markat tregtare, tekstet, grafika, imazhet etj.). Markat që shfaqen në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht faqes dhe çdo lloj përdorimi pa miratimin me shkrim të faqes është rreptësisht e ndaluar. Për më tepër, pa pëlqimin me shkrim të faqes, plotësimi ose dublikimi i pjesshëm, modifikimi, ri-botimi, riprodhimi, transmetimi ose në ndonjë mënyrë tjetër shfrytëzimi i elementeve nga përmbajtja e kësaj faqeje interneti është rreptësisht e ndaluar, duke përjashtuar shprehimisht thjesht kopjimin, ruajtjen ose ripublikimin individual të elementeve të mësipërme, me kusht që treguesi i kësaj faqeje si burim nuk do të eliminohet dhe se këto elemente nuk do të përdoren për qëllime komerciale. Për më tepër, është e ndaluar ndryshimi ose prishja e cilësimeve të sigurisë, arkitektura ose faqosja e faqes së internetit ose shkaku i çdo lloj ndërhyrjeje në përdorimin ose specifikimet teknike, në emër të cilitdo përdorues.

7. Puna e mirëmbajtjes kërkohet të kryhet rregullisht, në mënyrë që faqja e internetit të funksionojë normalisht dhe të përditësohet në baza të rregullta, gjë që mund ta bëjë përdorimin e kësaj faqe interneti të pamundur për aq kohë sa kjo punë zgjat. Është e pranuar shprehimisht nga përdoruesit e kësaj faqeje interneti që faqja nuk mban përgjegjësi për qasjen e pasuksesshme të përdoruesve në këtë faqe interneti, për shkak të arsyeve të përmendura më lart ose për shkak të ndërprerjes së saj nga faqja për çfarëdo arsye tjetër dhe faqja nuk është e detyruar të bëjë njoftim paraprak tek përdoruesit e kësaj faqeje.

8. Faqja aktuale e internetit e është e mundur të përmbajë lidhje me faqet e internetit të palëve të treta për lehtësimin dhe informimin e përdoruesit, të cilën përdoruesi këshillohet të lexojë me kujdes gjatë vizitës së tij / saj në to. Çdo lidhje tjetër e mundshme e internetit aktuale përmes lidhjeve të veçanta (lidhjet, hyperlinks, banners etj.) në ndonjë faqe tjetër nuk nënkupton ndarjen e përgjegjësisë, në emër të faqes , për përmbajtjen e kësaj faqes tjetër, cilësinë e produkteve të saj ose shërbimet që paraqiten si dhe politikat që kjo faqe interneti miraton për mbrojtjen e të dhënave personale.

9. Pa paragjykuar referencat e mundshme të veçanta të kushteve të tanishme, përgjegjësia e mundshme e faqes do të kufizohet në veprimet apo mosveprimet e vetë faqja ose të shtohen në kuadrin aktual, për shkak të mashtrimit apo neglizhencës së rëndë. Përdoruesit e kësaj faqe interneti mbajnë përgjegjësi ndaj kompanisë për çdo dëmtim të mundshëm që mund t’i shkaktohet faqes dhe / ose ndonjë pale të tretë, si pasojë e mospërputhjes me kushtet e tanishme.

10. Kushtet e përdorimit të internetit në këtë faqe drejtohen nga ligji Grek dhe çdo mosmarrëveshje që lidhet me të do të përcaktohet në kompetencën ekskluzive të gjykatave të Athinës.

11. Përsa i përket mbrojtjes së të Dhënave Personale dhe përdorimit të mundshëm të tyre në kontekstin e kësaj faqe interneti, zbatohet Politika për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, e ngarkuar në këtë faqe interneti. Ju lutemi referojuni lidhjes së mësipërme për detaje të mëtejshme.

12. Faqja e internetit aktuale përdor cookies, me qëllim që të lehtësojë përdorimin e saj. Shumica e shfletuesve janë programuar fillimisht për të pranuar cookies. Në çdo kohë, mund të vendosni shfletuesin tuaj për të pranuar të gjitha cookies, disa cookies ose pa cookies. Në rastin e fundit, do të çaktivizoni përdorimin e një pjese të faqeve të internetit. Përveç kësaj, mund t’i vendosni preferencat tuaja në shfletuesin tuaj në një mënyrë që të informoheni sa herë që një cookie të ruhet në pajisjen tuaj. Ju lutem vini re se në rast se e çaktivizon cookies, është e mundur që ju të mos keni përdorimin më të mirë të mundshëm, të zakonshëm të faqes së internetit. Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni:Politika e Cookies.

13. Përdorimi i faqes aktuale të internetit kërkon dhe nënkupton pranimin e termave aktualë si një e tërë, duke përfshirë politikën ekzistuese për mbrojtjen e të dhënave personale dhe politikat e cookies. Faqja mund të vazhdojë në çdo kohë me ndryshimin e afateve të tanishme, duke përfshirë politikat e mësipërme, dhe çdo ndryshim do të zbatohet nga data kur është postuar në faqen aktuale të internetit. Si rezultat, përdoruesit këshillohen të kontrollojnë rregullisht kushtet e përdorimit, në mënyrë që të informohen për ndryshimet e mundshme dhe, në rast se vazhdojnë të përdorin faqen e internetit, supozohet se ata kanë pranuar kushtet e ndryshuara të përdorimit. Në fund të kushteve të përdorimit përmendet data e përditësimit të fundit.

14. Në rast se përdoruesi ka ndonjë paqartësi ose pyetje në lidhje me faqen aktuale të internetit ose dëshiron të komunikojë me faqes për çfarëdo arsye, mund te përdoret faqja e facebook ose forma e kontaktit ne faqe.