BE mbyll kufijtë për Ballkanin, por ja vendimi i madh per Shqiperine

392

Bashkimi Evropian ka vendosur të heqë nga listat e vendeve të sigurta tre nga katër Shtetet shqipfolëse duke lënë ende vetëm Shqipërinë.

Ditën e hënë, BE do të njoftojë vendimin për të h qur nga lista e vendeve të treta të sigu rta epid emiologjikisht, gjithsej 6 vende.

Mes tyre janë Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli dhe Libani.

Sipas relacionit që shoqëron vendimin e Brukselit, këto gjashtë shtete kanë ra port uar për rri tje të numrit ditor të pers onave të pre kur nga pan de mia botë rore Ko vid-19.

Në këto kushte, thotë relacioni, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian do të rivendosin masat kufi zuese për udhëtarët e këtyre 6 vendeve.

Sipas vendimit, ndalo het hyrja për udh ëtarët nga këto shtete, përveçse në rastet kur ato janë për arsye të veçanta.

Lista rish ikohet çdo dy javë, por jo çdo shtet anëtar i BE-së është i dety ruar t’a zba tojë.