Pas kërkesës së Prok urorisë së Posaçme kundër Ko rru psionit dhe Kri mit të Organizuar (SPAK), g jy kata ka vendosur sekuestro ndaj pasurive të ish-Pro ku rorit të Përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, Adriatik Llalla.

Mbi bazën e h etimeve të kryera, SPAK ka paraqitur në Gj yk atën e Posaçme kundër Ko rrupsionit dhe Kr im it të Organizuar (GJKKO), kërkesën për sekuestrimin e pasurive në zotërim të shtetasit Adriatik Llalla.

Kërkesa e SPAK vjen për 5 pasuri të paluajtshme, mes tyre një apartament dhe 5 sipërfaqe toke arë, prej mijëra metrash katrorë.

Në argumentimin e SPAK thuhet se sekuestrimi është masë parandaluese autonome nga procesi penal që është duke u zhvilluar ndaj këtij shtetasi.