Edhe pse jam Serbë, unë e dua popullin Shqiptarë sepse janë popull besnik” Lideri i Partisë Liberale Demokratike në Serbi,

Cedomir Jovanoviç ka deklaruar se stabil ieti i Serbisë është i mun dur vetëm brenda kuadrit të inte grimit euroatl a ntik dhe nga krij imi i ma rrëdhënieve të mira me Kosovën.

Jovanoviç tha se sovraniteti i Serbisë “nuk mund të vërtetohet duke pretenduar se ekz.iston aty ku është në realitet”, shkruan Blic i Serbisë. Unë jam i mendimit se pop ulli shqiptarë është i fjalës dhe jan besnik.