Si do të jetë renditja e tyre? Kush është shenja më e favorizuar për këtë muaj dhe ajo më pak e favorizuar?

“Në e fillojmë sot fuq.ishëm Tetorin me një katërkëndësh të Afërditës me Plutonin që do të thotë fillim pas.ionant.

Atë që do ta duam, do ta duam për vete. Nuk do ta pranojmë hu.mbjen ose trad.htinë”, tha në mënyrë të përgjithshme Meri për këtë muaj.

Renditja e shenjave të horoskopit nga ajo me më pak fat tek më e favorizuara:

Vendi 12. Peshqit.

Janë në vendin e 12-të sepse do të merren edhe këtë muaj me çësht jet ekonomike dhe er.otike. Nuk do të merren në mënyrë të qetë apo të balancuar, por do të përdorin luf.tën dhe agr.esivitetin.

Në natyrën e Peshqve duket sikur agr.esiviteti nuk është shumë i madh, por nganjëherë nxj.errin një natyrë të dytë që mund të jetë shumë e fuq.ishme. Në çështjet ekonomike do ketë shumë lu.ftë për t’i arritur gjërat. Dashuria po ashtu dhe shëndeti pak i lod.hur.

Vendi 11. Luani.

Çështje shumë shumë të rën dësishme ka.rriere dhe familjare do të dalin në pah gjatë muajit Tetor dhe do të jenë të mira.

Do të jenë ekspr esivë, me energji të plotë për të arritur qël limet e tyre, do duan të udhëtojnë, të japin mesazhe të fuq.ishme. Kanë plane dhe do të ri.skojnë me stra tegji lu fte.

Dashuria do të jetë e mirë, e ëmbël, familjare dhe me çështjet e pronësive mund të shkojnë mirë, aty do të fitojnë.

Vendi 10. Dashi.

Janë në këtë pozicion sepse do të kenë një muaj anta.gonist. Do të jetë i gjithë muaji përballë shenjës së tyre dhe duhet të luf.to jnë me të tjerët për të ruajtur pozicionin e tyre.

Shëndeti tyre mund të vihet në provë rreth muajit Tetor. Do të finalizojnë një marr ëdhënie të bukur, por që ng.elet e fs.hehtë dhe pas.iononte.

Vendi 9. Binjakët.

Janë në një vend të mirë deri diku. Portreti i tyre në je tën sociale do të marrë një formë të plotë rreth datës 13.

Duhet të kenë kuj des të punojnë mirë veten e tyre, marr ëdhëniet me të tjerët dhe të mos bëjnë g.afa sepse në mes të muajit ma rrin një vulë në jet ën soc iale. Në dashuri do të kenë konf.likte.

Vendi 8. Bricjapi.

Do jenë pak të ftoh të në këtë fillim muaji, por në ditët në vazhdim do të ndry shojnë dhe mund të dalin pak nga ko rnizat e tyre të rr.epta.

Shëndeti do të përm.irësohet dukshëm. Pa.ratë do të jenë të kënaqshme.

Vendi 7. Demi.

Janë në këtë pozicion për shk.ak të planetëve që fu ten në shenjën e tyre dhe do t’i thër.rasin për gjëra të mira.

Do kenë një muaj akt iv dhe dashuria do të jetë pas.iononte. Për sa i për ket par.ave, do të vijnë nga bashkëpunimi me të tjerët. Kuj des nga aks.identet në am bientet e punës.

Vendi 6. Gaforrja.

Janë në këtë pozicion pasi figura e tyre do të vihet në provë në mes të muajit Tetor, kur hëna e plotë do të jetë në shtëpinë e dhjetë të tyre, në shtëpinë e ka.rrierës, famës dhe pus.htetit.

Kjo hënë e plotë në Dash ose iu jep gjithë famën që kanë kë rkuar ose e gjithë kjo mund të jetë një shumë zhu.rmë për asgjë. Për sa i përket shënd etit, do të jenë po.tentë, pasi do të jenë er.otikë.

Thonë dhe mjekët nëse je er.otik dhe ke ndje nja nuk ke pro.bleme shëndetësore. Duhet të bëjnë kuj des në mar rëdhëniet familjare pasi do të jenë ner.vozë.

Vendi 5. Peshorja.

Duhet të fillojnë të ekuilibrojnë mirë gjërat. Një person që nuk përshtatet me natyrën e tyre do t’i fusë në rivalitet dhe do t’i ner.vozojë.

Par.atë do jenë shumë mirë. Dashuria presupozohet të jetë e mirë. Ndi.kimi i personave që nuk i dëgjojnë mund t’i bëjë pak të mef.shtë në momente të caktuara.

Vendi 4. Akrepi.

Janë në këtë pozic ion që të ruajnë optimizmin. Disa akrepë i kanë mbivlerësuar fo rcat dhe mundësitë e tyre dhe mund të kenë bërë ga.bime të mëdha në çështjet ekonomike.

Do kenë një muaj shumë të mirë er.ot ik. Do kenë përm.irësime me shëndetin, po ku ndë.rshtimet do t’i lod.hin pak.

Vendi 3. Virg.jëresha.

Do marrin lajme dhe mesazhe shumë të mira, do takojnë njerëz dhe mes tyre do të kenë edhe romanca.

Do kenë projekte me stra.tegji të mirë. Shëndeti nuk është pro.blem për ta. Do jenë aktivë, sul.mues dhe do kenë edhe shpenzime.

Vendi 2. Shigjetari.

Janë në këtë pozicion sepse presupozohet të rreg ullohen dhe të marrin ato që iu takon, por duhet të qëndrojnë me këmbë në tokë.

Lar.gohen pro.blemet që m.und të kenë patur me shën detin dhe nuk do të kenë më pro.bleme. Kanë patur pro.bleme ekonomike, por do të çli.rohen edhe nga kjo çështje.

Vendi 1. Ujori.

Janë në vendin e parë sepse në jetën sociale do të dalin ka.lorësiakë, me nder dhe në ka.rrierë do të bëjnë emër dhe do të lehtësohen ekonomikisht. Këtë muaj ujori mund të vendosë për fejesa, martesa dhe punë shumë të rëndë sishme. Kujdes me çështjet li.gjòrè dhe ato me jashtë. Shëndeti dhe dashuria do të jenë shumë mirë.