Pasi ofendon shqiptarët, gazetari Ilir Paço i del kundër edhe Marin Memës

603

Gazetari Ilir Paço, ndo shta shumë nuk e kanë ditur ose nuk e kanë pritur nga një gazetar në TV Kombëtar, por gjatë këtyre kohëve të fundit ka qënë jashtz akonisht aktiv nëpër rrjetet sociale dhe kryesisht në grupet ekst remiste antish qiptare gr eke, në grupet gr eke që preten dojnë për “vor io-epi rin” por edhe në grupe mbë shtetësish të Ka cifas.

Paço i ka ndër marrë këto vepri me pas reagi meve të shumta në median so ciale, ku gazetari u disk reditua hapur pasi jepte “ze mra” si dhe ngr inte në pied estal të ashtuqu ajturën “Ush tria e Vo rio-Ep irit” dhe terro ristin Ka cifas, në postimet e një portali gr ek, Himara.gr.

Po ashtu edhe në një postim tjetër duke qartë qen drimet e tij, në atë postim ku grupet ekstr emiste sha nin e ofen donin shqi ptarët dhe kryesisht Marin Memen për publik imin e fak teve të herë pas her shme ndaj padre jtësive që bëjnë gre kët nd aj shqiptarëve, edhe po aty ai komenton dhe frymë zon këto gr upe.