OSHEE, 134 vende të lira pune në disa rrethe të vendit

229

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE) ka shpallur 134 vende të lira pune si analist i të dhënave në Njësinë e Kontrollit dhe rikuperimit të humbjeve në disa rrethe të vendit.

 

Në një njoftim të saj OSHEE bën të ditur procedurat e aplikimit që do të nevojiten të kryhen nga të gjithë aplikantët të cilët duhet ti dërgojnë ato datës 27.09.2019, ora 17:00, në adresën e e-malit: dbnj@oshee.al.

 

Dokumentet që duhen janë: Letër Interesi – në të cilën duhet të specifikohet me saktësi Pozicioni i Punës për të cilin aplikohet dhe arsyet të cilat ju mendoni se ju bëjnë një kandidat potencial për këtë pozicion; Jetëshkrim (CV); Fotokopje të Diplomave dhe / ose Certifikatave; Kopje e 2 letrave të rekomandimit nga individë më të cilët kandidati ka pasur ose ka marrëdhënie pune, Fotokopje të librezës së punës; Vërtetim nga punëdhënësi qe nuk kane mase disiplinore për 2 vitet e fundit.

 

Konkretisht vendet e punës hapen në rrethet si më poshte:

Analist i të dhënave – Njësia e Kontrollit dhe rikuperimi i humbjeve në rajon