SHKODËR, JA KUSH MERR LEJEN E LEGALIZIMIT

1143

Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Shkodër në zbatim të Urdhërit nr. 1574,

datë 29.10.2018 të Kryeregjistruesit, ka vijuar punen për regjistrimin e lejeve të legalizimit.

Sot publikojmë listen emërore.