PËRMBYTJET, BASHKIA SHKODËR INFORMON PËR SITUATËN

475

Situata në territorin e Bashkisë së Shkodrës paraqitet si me poshtë :

Pas inspektimeve të bëra nga Bashkia Shkodër , në Njësitë Administrative Ana e Malit dhe të Dajçit fatkeqësisht, situata e përmbytjeve është në përkeqësim të

vazhdueshëm.

Deri në këto momente, janë 650 ha tokë e përmbytur në Njësinë Administrative të Dajçit : Fshati Mushan(kënetë+argjinaturë) 245 ha,

fshati Shirq 210 ha, fshati Darragjat 30 ha, fshati Suka-Dajç(kënetë)- 65 ha, fshati Dajç(kënetë) 100ha. Nga përmbytjet janë dëmtuar kultura të dyta

foragjere, jonxhe, bimë dekorative dhe të tjera si më poshtë:

Sipërfaqja e përmbytur e mbjellë me kultura bujqësore është si më poshtë:

1. Foraxhere + jonxhe 151 Ha

2. Bimë dekorative 5 ha

3. E pakultivuar – 494 ha

Gjithashtu në lagjen Zadrimë, në fshatin Shirq janë të bllokuara nga uji 16 familje.

Niveli I ujit ka pësuar rritje me 20 cm të tjera.Kërkohet të ndërhyhet për lartësimin e argjinaturës së Pentarit afërsisht në 300 m gjatësi.

Ndërsa në Njësinë Administrative Ana e

Malit, situata vijon të precipitojë negativisht. Nuk mund të kalohet më as me makinë ushtrie por vetëm me varka.

1150 ha tokë janë të përmbytura: Fshati Muriqan 400 ha, fshati Oblikë 550 ha, fshati Obot 200 ha. Nga sipërfaqja e mësipërme,sipërfaqja e mbjellë me

kultura bujqësore vlerësohet në 840 Ha , të shpërndara si më poshtë:

1.Jonxhe 665 Ha

2.Kultura të dyta foragjere 139 Ha

3. Grurë 5 Ha

4. Sera 3 Ha

5. Bimë dekorative 20 Ha

6. Vreshtë 1 Ha

7. Ullishte 2 Ha

8.Agrume 1 Ha

9.Tunele 1 Ha

10.Pemëtore 3 ha

Në njësinë administrative Bërdicë, në fshatin Trush janë të përmbytura rreth 250ha tokë.

Në njësinë administrative Velipojë , në fshatin Luarz ka filluar të dale ujë nga argjinatura. Niveli I ujit është rritur shumë.

Lexo edhe:   Nëntë shenjat që ai do të martohet me ty brenda një viti

Gjithashtu në njësinë administrative Gur i Zi konstatohet fenomeni i erozionit në tokat bujqësore. Vazhdon gërryerja e tokës në fshatin Juban, në afërsi të Malit të Vukatanës në një vijë prej 1 km.

Në njësinë administrative Rrethina , në fushat e Zuesit është rritur niveli i ujit me 20 cm.

Specialistët në terren, kanë bërë një vlerësim paraprak të demëve të shkaktuara nga përmbytjet në këto njësi administrative, vlerë e cila mund te rritet me vazhdimin e metejshem te gjendjes se përmbytjes.

Paraqiten nevoja ditore nga fermerët për bazë ushqimore:

Nevojat për bazë ushqimore ditore për blegtorinë për zonat e përmbytura janë:

Koncentrat 3845 kg/ ditë

Bar i thatë 7190 kg/ditë

Silazh 3135 kg/ditë

Të dhënat për nr e kafshëve në dy Nj.A. :

Gjedhë 637 krere

Të imta 458 krere

Derra 70 krere

Ripërsërisim se , Bashkia Shkodër ka bërë një shkresë publike drejtuar Institucionit të Prefektit të Qarkut Shkodër, ku ka kërkuar shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshmë në këto njësi pasi rrezikohet rëndë shëndeti dhe jeta e popullatës, gjësë së gjallë, pasurisë e mjedisit.

Situata e krijuar është rezultat i shkarkimeve të pakontrolluara dhe të mëdha në sasi dhe për një kohë të gjatë, si dhe nga keqmenaxhim i kaskadës së lumit Drin.

Situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga ana e Bashkisë Shkodër.